Euronext Brussels

Marknadsnamn: Euronext Brussels

Förkortning: EURONEXT

MIC-kod: XBRU

Marknadsvärde: $414.56 billion USD

Plats: Brussels, Belgium

Handelstider: M-F, 9:00am - 5:30pm (CET)

Tidszon: M-F, 9:00am - 5:30pm (CET)

Regelbunden handelstidtabell:

Monday-Friday:

9:00am – 5:30pm — Trading Session

5:35pm – 5:40pm — Trading at Last

Partiell handelstidtabell:

Monday-Friday:

9:00am – 1:55pm — Trading Session

2:00pm – 2:05pm — Trading at Last

Semester:

Holiday Date Status
Good Friday Friday, April 15, 2022 Closed


2 months from now
Easter Monday, April 18, 2022 Closed


2 months from now
Boxing Day Monday, December 26, 2022 Closed


10 months from now

Adress:

Euronext Brussels
1 Rue du Marquis, bte 1
1000 Bruxelles

Kontaktuppgifter:

Info Brussels:

infobrussels@euronext.com

Website:

www.euronext.com

Phone Number:

+32 2 620 15 00